Wedstrijdreglement

Deze regels zijn van toepassing op de ‘Maneblusser – Blus je dorst 2024‘ wedstrijd die georganiseerd wordt door Het Anker NV, met maatschappelijke zetel te België, 2800 Mechelen, Guido Gezellelaan 49, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Mechelen onder ondernemingsnummer 0400.793.706 , hierna genoemd "Het Anker“.

Artikel 1 - Duur

Deze wedstrijd zal beginnen op 1 MEI 2024 en zal eindigen op 1 SEPTEMBER 2024 om 23u59 in België. Dit is een tijdelijke campagne zonder aankoopverplichting.

  • De prijswinnaars zullen geselecteerd worden volgens een wedstrijdformule, die beschreven wordt in Artikel 5 hieronder.
  • De actie duurt 4 maanden, waarbij er 4 winnaars getrokken worden aan het einde van elke maand. 2 winnaars via Instagram en 2 via Facebook. De winnaars ontvangen een brouwerijbezoek en mogen de Sint-Romboutskathedraal in Mechelen beklimmen.

Artikel 2 – Deelnemers

De wedstrijd staat open voor inwoners van Nederland die ten minste 18 jaar oud zijn, met uitsluiting van de personen die hieronder in artikel 2.2 beschreven worden.

2.2 De volgende personen worden uitgesloten van deelname aan de wedstrijd: (a) werknemers van Het Anker of bedrijven die verbonden zijn aan Het Anker en hun marketingadviseurs, evenals hun respectievelijke familieleden die op hetzelfde adres verblijven, en (b) iedereen die ofwel rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden is aan de organisatie van deze wedstrijd.

Artikel 3 – Fraude

In het geval van misbruik, bedrog of fraude behoudt Het Anker zich uitdrukkelijk het recht voor om de betrokken deelnemer(s) uit te sluiten van deelname aan deze en/of andere Het Anker wedstrijden.

Artikel 4 – Prijzen

De prijs van de wedstrijd bestaat uit het volgende: ‘een bon inwisselbaar voor 1x brouwerijbezoek van Het Anker en 1x bezoek Sint-Romboutskathedraal.

4.1 De prijzen ligt vast en zijn dus niet inwisselbaar, ook niet voor andere goederen of de waarde ervan in cash geld. Tevens zijn de prijzen persoonsgebonden, Het Anker zal geen verzoeken van prijswinnaars honoreren om de prijs over te dragen aan derden.

4.2 Bij weigering van de prijs door een winnaar, of in geval van een andere reden van niet uitreiking van een prijs aan een winnaar, vervalt deze prijs.

Artikel 5 - Wedstrijd

In totaal kunnen 16 deelnemers een bon winnen volgens deze wedstrijdformule:

5.1. Deelnemers nemen deel door een foto publiek te delen op hun Facebook- en/of Instagramaccount als post.

5.2. Een geldige deelname voldoet aan deze voorwaarden: 1/ deelnemers volgen de Het Anker Facebook- en Instagrampagina op het moment dat de jury de winnaar kiest; 2/ deelnemers delen een foto waarin ze de promo affiche van deze actie nabootsen en taggen de Facebook/Instagram pagina Het Anker.

5.3. De selectie van de winnende inzendingen zal, in overeenstemming met dit Artikel 5, uitgevoerd worden door de jury, naar hun goeddunken en zonder enige verplichting om enige motivering voor te leggen aan de deelnemers wat het selectieproces of de selectiebeslissingen betreft.

5.4. Winnaars worden gecontacteerd middels een privé bericht naar het account waarmee ze de winnende post hebben gemaakt.

Artikel 6 – Communicatie

Er zal geen enkele communicatie zijn over de uitkomst van de wedstrijd naast de deelname zelf, noch per brief, noch per telefoon of e-mail. Het Anker behoudt zich het recht om over de wedstrijd op sociale media te posten. Het Anker behoudt zich het recht om naar deelnemers een e-mail te sturen waarin zij worden opgeroepen om alsnog deel te nemen aan een nieuwe ronde.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

7.1 Het Anker, de werknemers ervan of elke derde partij, die meewerkt aan deze wedstrijd, kan nooit, onder geen enkele omstandigheid, aansprakelijk gehouden worden voor verlies, schade van welke aard dan ook, die zou kunnen rijzen uit de organisatie van deze wedstrijd, inclusief de deelname aan de wedstrijd, de selectie van de winnaars en de uitreiking van de prijs.

7.2 Deelnemen aan de wedstrijd impliceert kennis en aanvaarding van de kenmerken en de beperkingen van het internet, in het bijzonder met betrekking tot technische prestatie, het risico op storingen en, meer algemeen gezien, de risico’s die verbonden zijn met elke verbinding met en overdracht via het internet, de afwezigheid van beveiliging van bepaalde details tegen mogelijke omleidingen en de risico’s op besmetting met virussen die mogelijk aanwezig zijn in het netwerk. Het Anker, de werknemers ervan, of elke derde partij die meewerkt aan deze wedstrijd kan nooit, onder geen enkele omstandigheid, aansprakelijk gehouden worden voor fouten zoals: Fouten bij internetoverdrachten; verkeerde hantering van het internet of de gebruikte software; de gevolgen van virussen, bugs, afwijkingen, technische fouten; of alle fouten aan technische hardware of software. Voorgaande opsomming is niet uitputtend.

7.3 Het Anker kan nooit, op geen enkele manier, aansprakelijk gesteld worden voor enig rechtstreeks of onrechtstreeks verlies of schade die voortvloeit uit enig gebrek, of voor om het even welke storing, de uitsluiting van deelnemers of de annulering van de wedstrijd voor om het even welke reden. Dit is eveneens van toepassing op elk rechtstreeks of onrechtstreeks verlies of schade die kan voortkomen uit een verbinding met de site. Alle deelnemers moeten de nodige voorzorgsmaatregelen nemen om hun persoonlijke details en software programma’s op hun computer te beschermen tegen elke soort besmetting. De deelnemers dragen de volledige verantwoordelijkheid voor de verbinding met de Maneblusser pagina op Facebook of Instagram en voor de deelname aan de wedstrijd.

7.4 Het Anker behoudt zich het recht voor om de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of te annuleren omwille van, bijvoorbeeld onvoorziene omstandigheden, wijzigingen in de wetgeving of volgend op een beslissing van de bevoegde Federale Overheidsdienst (FOD). Als dergelijke wijziging ingevoerd wordt, dan hebben de deelnemers of andere personen het recht niet om enige schadevergoeding of gelijk welke compensatie te eisen. Elke betwisting zal geregeld worden door de rechtbanken van Antwerpen (inclusief het vredegerecht) en zal uitsluitend door Nederlands recht geregeld worden.

Artikel 8 – Klachten

Elke klacht met betrekking tot de wedstrijd en de procedure ervan zal afgewezen worden.

Artikel 9 – Identificatie

De persoonlijke gegevens gelinkt aan de Facebook/instagram account waarop de foto gedeeld is zijn doorslaggevend voor het bepalen wie de handeling van deelname heeft uitgevoerd en daarmee de legitieme winnaar is.

Artikel 10 – Bekendmaking

De winnaars worden uiterlijk vrijdag 6 SEPTEMBER 2024 gecontacteerd. De winnaars worden via een bericht gecontacteerd. Ze hebben een termijn van vijf werkdagen om te reageren en akkoord te gaan met de prijs. Na het verstrijken van deze termijn zal een nieuwe winnaar uitgeroepen worden volgens het klassement van de resultaten van de wedstrijd en zal deze persoon gecontacteerd worden volgens dezelfde procedure.

Artikel 11 – Bescherming van uw Persoonsgegevens

Het Anker is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens in dit kader vallen de gegevens onder toepassing van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en alle Belgische regelgeving ter uitvoering van de GDPR.

11.1 Deelnemers worden erop gewezen dat hun persoonlijke gegevens door Het Anker zullen worden verwerkt met het oog op het beheer van deze wedstrijd (verwerking van de wedstrijdinschrijvingen en contactopname met de winnaars). Het Anker zal de persoonlijke gegevens van de deelnemers niet aan derden verzenden, behalve in het geval van uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van de deelnemer. De organisator neemt alle nodige voorzorgsmaatregelen om de gegevens vertrouwelijk te houden. De organisator bewaart de verzamelde persoonlijke gegevens gedurende de duur noodzakelijk voor het beheer van deze wedstrijd en maximum tot 3 weken na het einde van de wedstrijd. De deelnemer heeft het recht op toegang tot de gegevens die op hem betrekking hebben en kan, indien nodig, vragen om verbetering, wissing of overdraagbaarheid van zijn gegevens door contact op te nemen met Het Anker. De deelnemer heeft ook het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van zijn gegevens. Houd er rekening mee dat in het geval van annulering van uw gegevens of in het geval van verzet tegen de behandeling, uw deelname aan deze wedstrijd zal worden geannuleerd. De deelnemers stemmen ermee in dat elke fout of onjuiste informatie van identiteit of adres automatisch leidt tot de eliminatie van de deelname. De deelnemende horeca zaken en drankenhandels ontvangen geen persoonlijke gegevens van de deelnemers van deze wedstrijd.

11.2 Deelnemers gaan er door hun deelname mee akkoord dat indien ze een prijs winnen, zij eventueel met foto, naam en woonplaats kunnen verschijnen op de website en andere onlinekanalen (zoals YouTube, Facebook, …), alsook de website en onlinekanalen van gerelateerde partners van Het Anker.

Artikel 12 – Aanvaarding wedstrijdregels

Door deel te nemen aan de wedstrijd, aanvaardt de deelnemer zonder enige uitzondering de inhoud en alle bepalingen van deze wedstrijdregels en bepalingen, evenals elke beslissing die de organisatie mogelijk kan nemen om het goede verloop van de wedstrijd te garanderen. Dit wedstrijdreglement zal tevens beschikbaar zijn in de deelnemende horeca zaken en drankenhandels via de QR-code op affiches en tafeltenten.

Artikel 13 – Publicatie

Alle deelnemers aanvaarden en stemmen ermee in dat, als ze winnen en mits hun goedkeuring, hun naam op de Facebookpagina en Instagram pagina van Het Anker kan geplaatst worden.